Úplata za vzdělávání (tzv. školné)

stanoveno za pololetí, platné pro školní rok 2023/2024

splatnost dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání  - I. pololetí do 15.9.2023, II. pololetí do 15.2.2024. Dle vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání přestává být dítě žákem školy. Pokud není úplata za vzdělávání uhrazena ve stanoveném termínu a není dohodnutý na základě písemné žádosti s ředitelem školy jiný náhradní termín, je to důvod k ukončení vzdělávání ze strany školy. Žádost se podává PŘED termínem splatnosti.
Pokud žádáte o vydání faktury pro zaměstnavatelem, je potřeba také žádat tak, aby byl dodržen datum splatnosti pro uhrazení školného.

Pro pojišťovnu (proplacení pohybové aktivity  – taneční obor) postačuje potvrzení, které je možné vydat až po připsání platby na účet školy.

Platby poukazujte na č .účtu: 253010768/0300  (platby v hotovosti nepřijímáme). Jako variabilní symbol část data narození dítěte – např. 22.2.2012  ve tvaru 220212 nebo v.s., či QR kód vygenerovaný ze systému IZUŠ (přístup údaje si můžete vyžádat u svého učitele). V případě nejasnosti ohledně platby dítěte se obraťte na pedagoga nebo na kancelář školy  e-mail: zus.rev@seznam.cz.
Částku za více oborů nebo více dětí lze sdružovat do jedné platby, je třeba vyplnit podrobnosti o platbě do zprávy pro příjemce, pro lepší orientaci.

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ

Přípravná hudební výchova I.st.– nástroj, sólový zpěv (dělená hodina), včetně skupinové výuky 1500
Základní studium  a přípravné studium II.st. (výuka nástroje včetně hudební nauky a souborové hry)
Nástroje, sólový zpěv – samostatná  vyuč.hodina 2300
Dělená hodina, dva žáci v hodině – flétna, kytara, sólový zpěv 1500
Výuka druhého nástroje (při platbě jednoho oboru v plné výši) 1500
Nástroje, sólový zpěv – 1,5 vyuč. hod. nástroje, zpěvu (pouze pro nadané žáky, na návrh třídního pedagoga) 2800
Nástroje, sólový zpěv – 2 vyuč. hodiny nástroje, zpěvu (pouze pro nadané žáky, na návrh třídního pedagoga) 3300

Výpůjčné za nástroje

 

VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ /i obory Keramika, Filmová tvorba a Digitální fotografie). Cena není platné pro kroužky v doplňkové činnosti.

1900

TANEČNÍ ODDĚLENÍ

1500

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ

1500

Úplata za vzdělávání je příspěvkem na provozní náklady školy. Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem.

Ukončí-li žák vzdělávání  v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Poměrnou část úplaty za vzdělávání  lze vrátit z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, po jejich doložení.

Pro rodiny ve finanční nouzi je možnost žádost o příspěvek z projektu www.darujmekrouzky.cz, do kterého je škola zapojena. Pokud budete žádat, informujte nás o tom, abychom váš požadavek mohli potvrdit.