Úplata za vzdělávání (tzv. školné)

stanoveno za pololetí, platné pro školní rok 2018/2019

splatnost dle Vyhlášky č. 712005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání  - I. pololetí do 15.9.2018, II. pololetí do 15.2.2019. Dle vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání přestává být dítě žákem školy, v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.
Platby poukazujte na č .účtu: 253010768/0300  (platby v hotovosti nepřijímáme). Jako variabilní symbol část data narození dítěte – např. 22.2.2002  ve tvaru 220202 nebo v.s. vygenerovaný ze systému IZUŠ. V případě nejasnosti ohledně platby dítěte se obraťte na pedagoga nebo na kancelář školy  e-mail: zus.rev@seznam.cz.
Částku za více oborů nebo více dětí lze sdružovat do jedné platby, je třeba vyplnit podrobnosti o platbě do zprávy pro příjemce.
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
Přípravná hudební výchova I.st.– nástroj, sólový zpěv (dělená hodina) 1250
Základní studium  a přípravné studium II.st.
Výuka nástroje, sólový zpěv – samostatná hodina 1900
Dělená hodina, dva žáci v hodině – flétna, kytara, sólový zpěv 1250
Výuka druhého nástroje (při platbě jednoho oboru v plné výši tj. 1900) 1250
Výuka nástroje, sólový zpěv – 1,5 hodiny nástroje, zpěvu (pouze pro nadané žáky, na návrh třídního pedagoga) 2300
Výuka nástroje, sólový zpěv – 2 hodiny nástroje, zpěvu (pouze pro nadané žáky, na návrh třídního pedagoga) 2700

Výpůjčné za nástroje

 

VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ 1550
Další výtvarný obor k hlavnímu oboru (pouze Řevnice, keramika ve výuce, digitální fotografie) 1000
TANEČNÍ ODDĚLENÍ 1250
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ 1250

Úplata za vzdělávání je příspěvkem na provozní náklady školy. Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem. Snížená úplata za vzdělávání se poskytuje (viz. v rozpisu plateb): - pokud žák studuje další nástroj (např. klavír, zpěv) /obor v hudebním oddělení - pokud žák studuje více oborů v rámci výtvarného oddělení.

Slevy v úplatě za vzdělávání je možné poskytovat pouze ze sociálních důvodů, po předložení potvrzení o pobírání sociálních dávek, z důvodu finanční nouze rodiny, na základě podané písemné žádosti. Žádost schvaluje ředitel školy (více zde http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/206/4653.html#obsah)

Ukončí-li žák vzdělávání  v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Poměrnou část úplaty za vzdělávání  lze vrátit z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních.

Kroužky a kurzy pro dospělé v doplňkové činnosti nespadají do úplaty za vzdělávání a kurzovné nepodléhá žádným finančním úlevám.