Klub při ZUŠ, z.s.

Klub při ZUŠ v Řevnicích, zapsaný spolek

V roce 2008 byl založen spolek (tehdy jako  OS), jehož cílem
a) podpora rozvoje nadání dětí,
b) zlepšování a podpora materiální a duchovní péče o děti.
K naplňování cíle své činnosti klub zejména:
a) získává od třetích osob finanční a jiné materiální prostředky (zejm. formou darů od sponzorů a členů klubu, pořádáním sbírek, pořádáním charitativních akcí),
b) účelně používá prostředky získané podle písm. a) vč. finanční výpomoci sociálně potřebným dětem,
c) pořádá vzdělávací a zábavní akce pro děti a rodiče,
d) úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou v Řevnicích při výchově dětí a jejím zabezpečení.

Sídlo Klubu: ZUŠ Řevnice, Mníšecká 29, 252 30 Řevnice,
bankovní spojení: č. ú. 231606392/0300

IČO: 26575191

Proto Vás rodiče prosíme, pokud chcete být spolku a škole v těchto cílech nápomocni, můžete se stát členy klubu a přispět částkou 50 Kč (rodina platí pouze jeden příspěvek). Členem se stanete vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku (oboje odevzdejte u svého třídního učitele).
Veškeré peníze vybrané jako dobrovolný příspěvek na akcích školy budou použity opět pro děti (mimořádné akce – jako přednášky, besídky, představení) apod.
Děkujeme Vám.

Za přispění naše Klubu se podařilo pro děti z tanečního oddělení zafinacovat zrcadla do tanečního sálu, uspořádat koncert symfonického mládežnického orchestru Esbjerg z Dánska, autobusový zájezd na mezinárodní výstavu do Lidic, návštěvu koncertu FOK, taneční vystoupení skupiny T.I.K., pronájmy Kina na závěrečná vystoupení a mnoho dalších.

V roce 2009 obdržel spolek  dar od firmy Eurovia CS a.s. Ve výši 20 000 Kč.

Předsedkyně spolku Hana Sklenková

Místopředsedkyně Blanka Lacigová

DOKUMENTY

Stanovy spolku

Hospodaření klubu – přehled 2015-17

SOUHRN-HOSPODARENI 2018 a 2019

SOUHRN-HOSPODARENI_2020_web