Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností

Dne 1. 9. 2012 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 370/2005 Sb., kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. 1 o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Ke stejnému dni pak nabývá účinnost zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. Ustanovením & 175 zákona č. 500/2004 Sb. se nově upravuje oblast vyřizování stížností.

I.

Stížnosti

1. Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob (zaměstnanců ZUŠ Řevnice) nebo proti postupu správního orgánu.

2. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu.

3. Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení.

4. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

II.

Postup při evidenci stížností

1. Evidence stížností fyzických a právnických osob (dále jen stěžovatelů) adresovaných ZUŠ Řevnice je vedena v knize pošty (razítko školy a datum, kdy stížnost došla, číslo jednací, pořadové číslo stížnosti).

Podání je možné zaslat poštou, elektronickou poštou nebo předat osobně. Při osobním jednání je možné požádat o sepsání stížnosti. Ústní stížnost však má povinnost převzít pracovník sekretariátu školy. Pokud nelze podání vyřídit ihned, nutno sepsat záznam, který musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu stěžovatele, předmět stížnosti, datum sepsání, jméno zaměstnance, který zápis vyhotovil. Záznam je nutné po podepsání stěžovatelem i zapisovatelem zaevidovat dle spisového řádu ZUŠ. Jestliže některý účastník odmítne zápis podepsat, nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se to s uvedením důvodu na konec zápisu.

2. Podání došlá poštou je třeba bezodkladně předat ředitelství školy, a to vždy i s vyznačením razítka o datu doručení do ZUŠ.

3. Sekretariát ZUŠ písemně potvrdí stěžovateli příjem podání. U osobně doručených podání ihned při jejich převzetí, u podání došlých poštou nebo elektronicky do 5-ti dnů ode dne jejich přijetí.

4. Zaměstnanec sekretariátu ZUŠ vyplní tzv. spisový obal, který se stává součástí spisu.

5. Jednotlivá podání jsou evidovaná v knize došlé pošty a jsou označeny slovem „Stížnosti“.

III.

Řešení stížností

1. Každá stížnost musí být vyřízena nejdéle do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy byla ZUŠ doručena. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech. O prodloužení lhůty ZUŠ stěžovatele písemně informuje.

2. O vyřízení stížnosti se podává zpráva stěžovateli písemně, a to i v případě, když se jedná o stížnost neoprávněnou. Vyřízení stížnosti se rozumí sdělení stěžovateli, které obsahuje výsledek šetření a návrh opatření.

Prošetření stížnosti = zjišťování faktů.

Vyřízení stížnosti = přijmout opatření ke zjednání nápravy.

3. U opakovaných podání, která neobsahují žádné nové skutečnosti, je stěžovatel upozorněn, že další podobné dopisy budou odkládány bez potvrzení příjmu a bez dalšího prošetřování.

4. Anonymní podání se eviduje do knihy došlé pošty se slovem „Anonymní stížnost“.

V případě, že obsahují závažné skutečnosti, jsou ředitelstvím školy prošetřeny.

IV.

Závěr

1. Tato směrnice byla schválena pedagogickou radou dne 30.8. 2012, nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012

V Řevnicích 1.9.2012 MgA. Ivana Junková, ředitelka