Než přihlásíte vaše dítko do ZUŠky, pozorně čtěte.

Možná jste si doma všimli, že vaše dítko rádo zpívá, zkouší hrát na nějaký nástroj, tancuje, baví ho se předvádět nebo tráví hodiny nad papírem s tužkou a pastelkami… První volbou pro rodiče, kteří chtějí takové vlohy dítěte dál rozvíjet, jsou jim z jejich dětství známé „lidušky“ – nyní základní umělecké školy, které jsou ale stále často zaměňovány a označovány za „kroužky“.

Jaký je v tom rozdíl?

Základní umělecké školy patří stejně jako mateřské, základní a střední školy do sítě škol a jejich fungování se řídí školským zákonem a dalšími právními předpisy.

Co to ve zkratce znamená: dítě, které bylo přijato, je zapsáno do školní matriky a po úspěšném skončení každého ročníku je automaticky zapsáno do ročníku dalšího a zůstává žákem školy. Dokud jeho docházka není ukončena, není možné na jeho místo přijmout žáka dalšího.

Vzdělávání žáka je ukončeno ideálně až absolutoriem nebo dříve, z důvodů daného vyhláškou, a to že:

  • nevykonal závěrečnou zkoušku, nebo na konci druhého pololetí neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku
  • jestliže byl vyloučen ze školy,
  • v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
  • v případě neuhrazení úplaty za vzdělávání v termínu.

Vzdělávání je kontinuální a řídí se učebními plány obsaženými ve školském vzdělávacím programu. V pololetí a na konci roku obdrží žáci vysvědčení (po ukončení přípravného studia potvrzení).

Další odlišností je, že žák může být přijat do studia po prokázání předpokladů ke vzdělávání (úspěšné absolvování talentové zkoušky).

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně je určeno pro děti od 5 let, které dosáhnou tohoto věku nejpozději 31. 8. před začátkem školního roku. Žáček má nejvýše 2 ročníky na to, kdy je možno si „vyzkoušet“ zda obor, který jste pro něj zvolili, je ten pravý.

Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let. Po jeho úspěšném ukončení může žák postoupit na II. stupeň, který má 4 ročníky, a je určen pro žáky od 14 let. Pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je možné organizovat jednoleté přípravné studium druhého stupně.

Pozn.: Uchazeči, kteří překročili věk stanovený pro přijetí (5, 7, či 14 let), mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do vyššího ročníku základního studia. Výjimečně mohou přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. 

Výuka probíhá individuálně v hudebních oborech nebo kolektivně ve výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru. V  přípravném studium se koná v rozsahu 1-2 vyučovacích hodin týdně, ve vyšších ročnících, pak 2-4 hodiny týdně. V hudebním oboru musí žák pro splnění hodinové dotace a učebního plánu navštěvovat nejen výuku samotného nástroje, ale i hudební nauku a později i komorní hru. Vyšší časová náročnost se týká ve vyšších ročnících i tanečního oboru, kde výuka probíhá i dvakrát v týdnu.
Každý rodič, ale i žák, který má o uměleckém vzdělávání a studium v ZUŠ zájem, by měl respektovat nastavená pravidla a vzít na vědomí všechny povinnosti, spojené nejen s časovou náročností.

Vzdělávání v ZUŠ se poskytuje za úplatu za vzdělávání (obecně označováno jako školné), která je určena na provozní výdaje školy. Na mzdy pedagogů poskytuje dotaci v plné výši stát.

Naši žáci a absolventi, pokud se rozhodnou pokračovat ve vzdělávání na středních a vysokých uměleckých školách, jsou při přijímacích zkouškách úspěšní.  Ale i když jejich cesta vede jinam, získají velmi důležité dovednosti a umělecko-kulturní základ do života, který přináší prospěch a radost nejen jim. A jak víme, na dobrých základech se dá stavět. Dokáží se zapojit do uměleckých a společenských aktivit, jsou vedeni ke spolupráci a zodpovědnosti za společné dílo, úctě a respektování práce druhých. A to je jedním z důležitých cílů vzdělávání v ZUŠ.

Pokud máte zájem pouze o to, aby se dítko některý den po škole smysluplně, ale nezávazně zabavilo, je vhodnější místo studia v ZUŠ zvolit právě kroužky. Ty nabízejí různé organizace státní či soukromé, ZŠ nebo v doplňkové činnosti i naše škola, a kam dítě rodič hlásí zpravidla jen na jeden školní rok.