Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

VYHLÁŠKA
ze dne 27. února 2019,
kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání,
ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.


 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

      Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 1 se za slovo ˙zřizovat˙ vkládá slovo ˙umělecký˙, slovo ˙a˙ se nahrazuje slovem ˙nebo˙ a na konci odstavce se doplňuje věta ˙Ve škole lze zřizovat více uměleckých oborů.˙.

      2.  V § 1 odst. 3 se slova ˙4 až˙, slova ˙3 nebo˙ a věta poslední zrušují.

      3.  V § 1 odstavec 4 zní:

      ˙(4)  Pro žáky, kteří v daném studijním zaměření nenavštěvovali nebo neukončili úspěšně základní studium I. stupně podle § 7 odst. 1, je možné organizovat přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník.˙.

      4.  V § 1 odst. 5 se slova ˙žáky základního studia I. a II. stupně, kteří prokáží mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání˙ nahrazují slovy ˙nadané a mimořádně nadané žáky základního studia, kteří prokážou předpoklady pro splnění vzdělávacího obsahu definovaného ve školním vzdělávacím programu pro studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin˙.

      5.  V § 1 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova ˙pro základní umělecké vzdělávání˙.

      6.  V § 1 odst. 8 se za slovo ˙zkoušek˙ vkládají slova ˙a termín vykonání zkoušek˙.

      7.  V § 1 odst. 9 se slova ˙v souladu se školním vzdělávacím programem˙ zrušují a slova ˙koncerty, výstavy a vystoupení, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností˙ se nahrazují slovy ˙akce související s výchovně vzdělávací činností, zejména koncerty, výstavy, soutěže, přehlídky, vystoupení a výjezdy do zahraničí˙.

      8.  V § 1 odst. 10 se za slova ˙Evropské unie˙ vkládají slova ˙ , státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace˙ a na konci odstavce se doplňuje věta ˙Nezletilý žák předloží i písemný souhlas zákonného zástupce.˙.

      9.  V § 1 odst. 11 větě druhé se slova ˙způsobilý k právním úkonům˙ nahrazují slovy ˙plně svéprávný˙.

      10.  V § 2 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme ředitel školy nadaného nebo mimořádně nadaného žáka základního studia, který úspěšně vykonal komisionální zkoušku podle § 6 odst. 1 písm. d).˙.

      11.  V § 2 odst. 4 větě první se slova ˙mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku˙ nahrazují slovy ˙nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku˙.

      12.  V § 3 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ve školním vzdělávacím programu jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka, zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacím programu, jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.˙.

      13.  V § 3 odst. 5 se slova ˙jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 — výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 — chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním,˙ zrušují.

      14.  V § 4 odst. 1 se slovo ˙rámcový˙ nahrazuje slovem ˙školní˙.

      15.  V § 4 odst. 2 se slova ˙Mimořádně nadaného žáka,˙ nahrazují slovy ˙Nadaného nebo mimořádně nadaného žáka˙.

      16.  V § 5 odst. 1 větě první se slova ˙z jiného než hlavního předmětu˙ nahrazují slovy ˙v některém z povinných vyučovacích předmětů˙, slova ˙v posledním týdnu˙ se nahrazují slovy ˙do konce˙ a věta poslední se zrušuje.

      17.  V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova ˙ , a to do konce měsíce září následujícího školního roku˙ a na konci odstavce se doplňuje věta ˙Do doby vykonání zkoušky podle věty druhé žák navštěvuje vyšší ročník.˙.

      18.  V § 6 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

˙a)
při přijímání uchazečů ke vzdělávání,˙.


Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

      19.  V § 6 odst. 1 písm. d) se slova ˙zkouškách z hlavního předmětu˙ nahrazují slovy ˙přijímání do˙.

      20.  V § 6 odst. 1 písm. e) se za slovo ˙přeřazení˙ vkládají slova ˙nadaného nebo˙.

      21.  V § 6 odst. 2 větě první se slova ˙a skládá se z odborníků příslušného předmětu nebo oboru˙ nahrazují slovy ˙ , přičemž většina členů zkušební komise musí být odborníky příslušného předmětu nebo uměleckého oboru˙.

      22.  V § 7 odst. 1 větě druhé se slova ˙nebo vystavení˙ nahrazují slovem ˙ , výstavy˙ a slova ˙na výstavě˙ se nahrazují slovy ˙nebo jinou formu prezentace umožňující hodnocení výsledků vzdělávání žáka˙.

      23.  V § 7 odst. 2 písm. d) se slova ˙ve stanoveném termínu˙ nahrazují slovy ˙ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy podle § 8 odst. 5˙.

      24.  V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

      ˙(5)  Neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu podle odstavce 4, vyzve jej písemně ředitel školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě.˙.

      25.  V § 9 se slova ˙žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání˙ nahrazují slovy ˙a mimořádně nadaných žáků˙ a slovo ˙předmětech˙ se nahrazuje slovy ˙vzdělávacích zaměřeních˙.

Čl. II
 

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.