Školní řád

ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1)    Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.

2)    Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé vždy na začátku nového školního roku.

V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen v budovách školy a na webových stránkách:

http://www.zus-revnice.cz/.

3)    Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.

4)    Žáci mají dále právo:

a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,

e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,

f) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele nástroje nebo kolektivního předmětu,

g) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Zákonní zástupci žáků mají možnost zažádat o vypracování individuálního plánu výuky s platností na jeden školní rok na základě předložení posudku z pedagogicko-psychologické poradny. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,

h) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele nástroje nebo kolektivního předmětu, přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

5)    Práva uvedená v odstavci 4 s výjimkou písmen a), c), f) , g) a h) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

6)    Na informace podle odstavce 4 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

7)    Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn, na základě písemné žádosti.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

1)    Žáci jsou povinni:

a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,

b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,

c) žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas,

d) účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.

2)    Zletilí žáci jsou dále povinni:

a) informovat bezodkladně (ihned) školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

b) dokládat nepřítomnost ve vyučování omluvou vloženou v systému IZUŠ, nebo e-mailem: zus.rev@seznam.cz

c) v případě delší nemoci podat učiteli předmětu bezodkladně (ihned) zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

d) nepřítomnost z důvodu účasti na vícedenních akcích ZŠ nebo SŠ či jinou plánovanou nepřítomnost na výuce omlouvat předem.

3)    Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,

c) informovat školu (viz 2a) – 2c)),

4)    Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle §28, odst. 2 školského zákona:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, místo narození,

b) údaje o předchozím vzdělávání,

c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,

d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,

e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a kontaktní informace pro doručování písemností, telefonické spojení a e-mailovou adresu

ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy

Základní umělecká škola Řevnice je příspěvkovou organizací, zřízenou městem Řevnice. Místa poskytování vzdělání: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice, Školní 600, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Nová 499 a Malé náměstí 415 a Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy

Vyučování

a)     vyučování se řídí rozvrhem hodin, z nich vychází režim otevírání a uzavírání budov školy,

a)       frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Výjimky jsou možné pouze se souhlasem ředitele školy.

b)    Pracovními místy mohou být: kmenová třída, taneční sál, třídy výtvarného, literárně-dramatického oboru, třída hudební nauky apod.,

c)     do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy dle instrukcí učitele daného předmětu,

d)    žáci ve škole dodržují zásady slušného chování,

e)    nepřijde-li vyučující do 10 ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli, vedoucímu oddělení, v kanceláři nebo jinému přítomnému učiteli,

f)      v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,

g)     škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,

h)    žákům není dovoleno opouštět školní budovu během vyučování (jen na základě písemné žádosti rodičů).

Vyučovací hodiny a přestávky

a)   vyučovací hodina trvá 45 minut,

b    ) vyučovací hodiny jsou odděleny alespoň pětiminutovými přestávkami,

c)   jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí: maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce, maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat přestávka.

 

Vstup a pohyb ve škole

a)     žáci přichází do školy nejpozději 5 minut před začátkem vyučování. Žáci se v šatně přezouvají. Obuv a svrchní oděv odkládají ve třídě nebo v šatnách. Za odložené věci škola v případě ztráty či poškození nenese odpovědnost. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi, ostatní věci (batohy, atd.) si berou do učebny. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy.

b)    zákonní zástupci žáků vstupují do školy v době výuky, a mohou se výuky účastnit, pouze po předchozí dohodě s vyučujícím nebo vedením školy. Do prostoru školy vstupují vždy po přezutí nebo v ochranných návlecích. Během pohybu ve škole musí dodržovat klid a nerušit výuku,

c)     vstup cizích osob do budovy školy je možný jen v doprovodu zaměstnanců školy

d)    V budově školy a v přilehlých prostorách není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou tyto žákům okamžitě odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření. Dále je zakázáno ve škole manipulovat s technickým a elektrickým zařízením.

e)    Žáci se v areálu školy (budova a přilehlá zahrada) chovají tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani jiných osob.

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole

a)       Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, není možná osobní přítomnost žáků ve škole, poskytuje škola po dohodě se zákonnými zástupci žákům vzdělávání distančním způsobem.

b)       Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

c)       Žáci základní umělecké školy nejsou dle školského zákona povinni se vzdělávat distančním způsobem, účast na distanční výuce je ze strany žáků dobrovolná.

d)       Zákonní zástupci mají povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování distančním způsobem v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

e)       Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd a skupin se nevztahuje na distanční vzdělávání, neboť zde jsou respektovány odlišné vlastnosti tohoto způsobu vzdělávání, jako je odlišné technické vybavení a možnosti žáků i školy, náročnost dlouhodobé práce s počítačem či jiným komunikačním médiem apod. Délku výuky a přestávek při distančním vzdělávání stanovuje pedagog s přihlédnutím k fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a dle charakteru činnosti.

Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání a zajistí:

a)     vzdělávání přednostně on-line výukou synchronní (pedagogický pracovník pracuje v určené době se žákem prostřednictvím komunikačních technologií) nebo asynchronní (pedagogický pracovník využívá pro komunikaci se žákem informační technologie, ale žák pracuje dle svého tempa, schopností a bez přítomnosti učitele),

b)    v nutném případě, kdy nelze zajistit online výuku – vzdělávání off-line výukou bez kontaktu prostřednictvím informačních technologií,

c)     individuálními konzultacemi žáků a pedagogů, jsou-li povoleny,

d)    komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,

e)    průběžnou kontrolní činnost vedením školy.

Při distanční formě vzdělávání nelze realizovat cíle plánované pro prezenční výuku, škola se proto zaměří především na stěžejní výstupy vyučovaných předmětů v příslušném studijním zaměření. Priority budou určovány operativně dle délky distanční výuky. Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny či vypuštění učiva škola eviduje a využije je pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školního vzdělávacího programu.

ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1)    Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Projevy šikanování mezi dětmi a žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, napadání fyzické i slovní, kyberšikana apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků, dětí vůči jiným dětem, žákům nebo skupinám, jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Žák se v případu, kdy se necítí z nějakého důvodu bezpečně, může obrátit na jakéhokoliv dospělého pracovníka školy.

2)    Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3)    Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

4)    Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

5)    Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

6)      Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem a záznam o proškolení se zaznamenává do elektronické třídní knihy, do které mají na základě osobních přihlašovacích údajů přístup rodiče každého žáka.

7)    Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

8)    Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. S organizačním zajištěním akcí škola seznámí s dostatečným předstihem zákonné zástupce žáka a to písemnou formou – sdělením na vývěsce v přízemí budovy školy nebo mailem či na webových stránkách nebo v systému IZUŠ.

9)    Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

10) Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Nedoporučuje se nosit do školy větší částky peněz a cenné věci. Mobilní telefony mají žáci vždy u sebe, v průběhu vyučování ho vypínají. Škola nenese zodpovědnost za jejich ztrátu. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy. Ve škole není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné, sečné nebo bodné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.

11) V učebnách není žákům povoleno bez souhlasu učitele otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1)    Žáci řádně pečují o majetek školy, pronajaté hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

2)    Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

3)    Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

 

ČÁST PÁTÁ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1)    Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení bude vyjádřeno klasifikací. Za první pololetí dostanou žáci výpis z vysvědčení a na konci druhého pololetí vysvědčení.

2)    Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

a) 1 – výborný,

b) 2 – chvalitebný,

c) 3 – uspokojivý,

d) 4 – neuspokojivý

3)    Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

a) prospěl/a s vyznamenáním,

b) prospěl/a,

c) neprospěl/a.

4)    Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.

5)    Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu – neuspokojivý.

6)    Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.

7)    Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

8)    Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

ČÁST ŠESTÁ

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1)    U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

a)     u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,

b)    u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

2)    Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

3)    Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplata se hradí pololetně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady na základě písemné žádosti.

4)    Stanovenou výši úplaty na školní rok zveřejní ředitel na nástěnkách a na webových stránkách školy.

ČÁST SEDMÁ

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1)    Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodina studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu hudebního, tanečního, dramatického absolventského vystoupení na veřejnosti (i před příslušnou komisí) nebo účastí se svými pracemi na výstavě.

2)    Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku, nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

3)    O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

ČÁST OSMÁ

Výchovná opatření

1)    Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel nástroje nebo kolektivního předmětu

2)    Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

3)    Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

4)    Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 40/2009 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.