Náplň práce – pedagogický pracovník

Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.

 Další povinnosti

 • V pracovní době stanovené obecně závaznými právními předpisy je povinen vykonávat přímou vyučovací činnost, připravovat se na tuto činnost, konat práce bezprostředně související s touto činností a další práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve škole.
 • Pracemi bezprostředně souvisejícími s přímou vyučovací se rozumějí zejména osobní obsahová příprava na vyučování, příprava učebních pomůcek a péče o ně, vedení předepsané pedagogické dokumentace, oprava písemných a grafických prací žáků, apod.
 • Z organizace vzdělávání a výchovy ve škole vyplývají další povinnosti, a to je například dozor nad žáky ve škole a při akcích organizovaných školou, spolupráce s ostatními učiteli, spolupráce s ostatními učiteli v předmětových komisích, a dalšími pedagogickými pracovníky, spolupráce s rodiči a ostatní veřejností, nezbytná odborná péče o svěřenou učebnu a pomůcky, zastupování přechodně nepřítomného učitele nebo jiného pedagogického pracovníka v rámci sjednaného druhu práce, výkon prací spojených s funkcí třídního učitele, účast na poradách svolaných ředitelem školy, samostatné studium jak pedagogické literatury tak i právních předpisů vztahujících se k činnosti a provozu školy a plnění dalších úkolů vyplývající ze zvláštních předpisů nebo pokynů ředitele školy v souladu s pracovní smlouvou a platnými pracovněprávními předpisy.
 • Je povinen být přítomen ve škole v době stanovené rozvrhem hodin, v době porad svolaných ředitelem školy, v době stanovené pro případné přechodné zastupování jiného učitele, v době stanovené pro konzultace s rodiči, v době mimotřídní práce se žáky a v jiných případech, které stanoví ředitel školy a které vyžadují přítomnost ve škole, například v době přípravných prací před zahájením školního roku.
 • Rozvržení pracovní doby a stanovení míry Vaší vyučovací povinnosti je stanoveno samostatným rozhodnutím.
 • Jednání a vystupování učitele před žáky, rodiči i širší veřejností musí být v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným posláním a působením školy.
 •  Vedle povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, a dalších obecně závazných právních předpisů, je povinen zejména: řídit se učebními plány, učebními osnovami, ŠVP, popřípadě jinými schválenými učebními dokumenty, organizačními předpisy, hygienickými předpisy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výchově a vyučování (tj. školní, organizační a pracovní řád).
 • Zajišťuje poučení žáků o BOZP v příslušných předmětech.
 • Dále se vzdělávat, a to v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Vychovávat žáky:

  • k dodržování pravidel slušného chování,
  • k dodržování hygienických zásad a zásad bezpečné práce, dodržování hygienických, dopravních, požárních a jiných předpisů a pokynů příslušných orgánů, jež se týkají péče o bezpečnost a ochranu zdraví ve školství,
  • k ochraně školního a jiného majetku před poškozením, ztrátou, zničením nebo zneužitím;
 • Spolupracovat s rodiči žáků; na požádání rodičů je informovat na individuálně dohodnuté schůzce o prospěchu a chování žáků; písemně informovat rodiče v případech, kdy je to v zájmu výchovy a vyučování nutné, nebo je to stanoveno jinými předpisy.
 • Hlásí včas vedení školy akce plánované mimo budovu školy.
 • Neprodleně při onemocnění nebo po úrazu dítěte informuje rodiče či zákonné zástupce žáka. Po úrazu žáka poskytuje první pomoc a zajišťuje ošetření lékařem, úraz řádně zapíše do 24 hodin do knihy úrazů.
 • Po skončení vyučování dohlédne na to, aby žák bezprostředně opustil školu v případě, že nemá žák navazující výuku.
 • Musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáků.

Každému začínajícímu pedagogovi je přidělen uvádějící pedagog (zpravidla vedoucí odd. nebo pobočky).

Veškeré právní a další předpisy jsou k dispozici v ředitelně školy, další, platné pro ZUŠ na  iZUS nebo na webu školy v sekci pro zaměstnance.