OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ V ZUŠ ŘEVNICE – výňatek/aktualizace K 25.11.2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ V ZUŠ ŘEVNICE   – výňatek/aktualizace K 25.11.2020

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky respiračního onemocnění nebo jinými obtížemi, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 / tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, či jinými  příznaky infekce dýchacích cest. 

 Dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví  ČR jsou povinné roušky ve všech vnitřních prostorech školy, včetně tříd. Žák má roušku vlastní, bez roušky nebude přijat do výuky.

 • Rodiče ani jiný doprovod žáků nemá přístup do prostor školy.  Vstup je možný pouze v nejnutnějších případech a jedině s použitím roušky.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám – děti 5-6 let si vyzvedává pedagog před budovou školy, při nepříznivém počasí ve vestibulu školy.
 • Povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje – žáci se v tomto ohledu přesně řídí pokyny vyučujícího.
 • Tato povinnost v prostoru ZUŠ platí i pro VŠECHNY žáky, včetně  těch, kteří dosud navštěvují MŠ (jiná pravidla pro ně platí  v MŠ).
 • Při vstupu do školy si všichni desinfikují ruce. Desinfekce je k dispozici i ve všech třídách. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Dodržují se zásady osobní a respirační hygieny, tedy například, že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Žáci přichází na výuku bezprostředně před jejím začátkem a po jejím skončení ihned opouští budovu.
 • V šatně ani v jiných prostorách školy není dovoleno čekat na další výuku!
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Všichni jsou v prostoru školy povinni  dodržovat stanovená  hygienická  pravidla
 • V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně se zachovává bezpečný odstup
 • Žák se v průběhu výuky přesně řídí pokyny vyučujícího.
 • Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Nedodržení pravidel může mít za následek uzavření školy. Prosíme o maximální ohleduplnost a zodpovědnost.

Tato pravidla se mohou měnit v závislosti na aktuální situaci. Aktuální informace jsou vyvěšeny na webu školy.