Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2022/2023

Prosíme přečtěte si pečlivě následující informace!

V seznamech jsou uvedeni nově přijatí žáci, dle výsledků talentových zkoušek a dále uchazeči, kteří splnili předpoklady, ale nebyli k přijati z důvodu naplněné kapacity oboru, a mohou být případně přijímáni v případě uvolnění  místa dle pořadí u talentových zkoušek.

Pokud v seznamu registrační číslo není uvedeno, nebyl uchazeč přijat ani nesplnil předpoklady pro přijetí pro školní rok 2022/23.

Pokud bylo vaše dítě přijato do studia, je nutné  PRO ZÁVAZNÉ ZAPSÁNÍ DO STUDIA vyplnit  přihlášku na webových stránkách www.izus.cz ( https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/ )  a následně vytisknout včetně dalších příloh tj. souhlasy zákonných zástupců dodat do školy (poštou nebo osobně do kanceláře školy na adresu Mníšecká 29, 252 30 Řevnice)  v TIŠTĚNÉ PODOBĚ, včetně všech příloh s podpisem zákonných zástupců do 1.7.2022!   Pokud je žák přijat na více studijních zaměření ve stejném oboru je potřeba vyplnit a dodat za každé studijní zaměření přihlášku zvlášť. Náhradníci vyplňují přihlášku až po vyzvání, že byli přijati dodatečně.

Pokud nebude zájem potvrzen dodáním podepsané přihlášky včetně příloh (vyplnění elektronické přihlášky není dostatečné), nebude uchazeč do školy zapsán.  Odevzdejte v kanceláři školy nebo zašlete poštou tamtéž nejpozději v uvedený termín. 

Upozornění: v případě, že přihláška nebude odevzdána v uvedených termínech a v požadované formě, budeme to brát jako potvrzení, že zájem o studium Vašeho dítěte na naší škole netrvá, a na jeho místo bude přijat další uchazeč.

K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ:  Uchazeči jsou přijímáni dle výsledků talentových zkoušek.  Děti, které splnily předpoklady pro studium a nebyly přijaty z kapacitních důvodů jednotlivých oborů a pedagogů, mohou být přijaty i na začátku školního roku, když se uvolní místo, například z důvodu, že některý z přijatých žáků nenastoupí ke studiu.

MgA. Ivana Junková, ředitelka školy V případě dotazů se na nás neváhejte  obrátit.