Průběžné informace k výuce v ZUŠ Řevnice

Vážení rodiče,

zdravím Vás v průběhu omezeného provozu škol a vůbec života poznamenaného „korona-omezeními“.

Věřím, že povinnosti spojené s uměleckým vzděláváním se postupně usadily, komunikace probíhá bez problémů a míra studijních povinností je přiměřená. Snažíme se s kolegy nalézt optimální formy a množství požadovaných povinností a zatížení studentů. U individuálních hudebních předmětů je distanční výuka realizována, u skupinové výuky je to naopak velice komplikované tj. tanec, literárně dramatický obor a obory výtvarné.

S ohledem na omezení obvyklého provozu jsme přistoupili k úpravě klasifikačního řádu školy pro toto druhé pololetí letošního školního roku.

Věříme, že tato úprava přispěje k bezproblémovému zvládnutí nastalé situace.

Bohužel školní akce plánované do konce školního roku jsme byli nuceni zrušit (viz. informace z minulých týdnů). S největší pravděpodobností to bude příští školní rok.

Co se týká úplaty za vzdělání, bude škola vázaná závěry MŠMT, protože se řídíme školským zákonem a vyhláškami vydanými tímto ministerstvem, a případným doporučením zřizovatele školy města Řevnice.

Aktivity doplňkové činnosti školy – kroužky a kurzy – se budeme snažit nahradit formou intenzivní hodinové dotace (workshopy, příměstské soustředění atd.) V případě, že to nebude možné, budeme řešit případnou finanční kompenzaci, nebo převedení do následujícího školního roku.

O všem Vás budeme včas informovat.

Závěrem Vás prosím, dohlédněte v těchto dnech na své děti, aby chvíli věnovaly samostudiu a byla zachována aspoň částečná kontinuita vzdělávání. Hra na nástroj, kreslení, tanec, přednes a tak dále, by měla být především radost, nikoliv jen povinnost. Nepolevujte! Těšíme se, až se dveře školy otevřou.

Přeji Vám pevné zdraví, nenarušené virovými potížemi!

MgA. I. Junková, ředitelka školy

 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZUŠ / v případě, že nebude ze strany MŠMT specifikováno jinak.

S ohledem na úpravu podmínek vyučování ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 dochází k této úpravě:

1. Do klasifikace budou započítány známky, kdy probíhala prezenční forma výuky tj. do 1. 3. 2020

2. Ve všech předmětech budou mít žáci ve druhém pololetí nejméně 2 známky.

3. Známky budou získány formou distančního testování a zkoušení:

a. online test / HN, Dějiny výtvarné kultury

b. online zkoušení / hudební individuální výuka, LDO

c. domácí samostatná práce, hodnocení zadané práce / VO, TO

d. jiné vhodné formy dle volby vyučujících

4. Pokud nedojde k obnovení prezenční formy výuky před 1. červnem, proběhnou postupové a absolventské zkoušky online, nebo v termínech do 31. 8., kdy je možné uzavřít klasifikaci daného pololetí.