Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2023/2024

Počet přijatých žáků zcela naplnil kapacitu školy, její prostorové a organizační možnosti. Další uchazeči  (podle oboru a výsledku talentové zkoušky) mohou být přijímáni pouze v případě, že během prázdnin nebo na začátku školního roku dojde k odhlášení některého ze stávajících žáků.

Prosíme přečtěte si pečlivě následující informace!

 Výsledky jsou uvedeny v pořadí dle variabilního symbolu (ne dle výsledků u zkoušek!), který je v záhlaví zaslané přihlášky, popř.  regisr. čísla, které vám bylo přiděleno, s rozdělením dle přijetí či nepřijetí uchazeče.

 V seznamech jsou uchazeči uvedeni:

  • Přijatí žáci:

PRO ZÁVAZNÉ ZAPSÁNÍ DO STUDIA odevzdáte vytištěnou a  podpisy opatřenou přihlášku včetně dalších příloh tj. souhlasy zákonných zástupců a dodáte do školy (poštou nebo osobně do kanceláře školy na adresu Mníšecká 29, 252 30 Řevnice)  v TIŠTĚNÉ PODOBĚ,  do 4.7.2023, 15 hod. – pro zaslání poštou je to poslední den podání). Odkaz na přihlášku, pokud jste si již nevytiskli, najdete v potvrzovacím mailu, který vám byl zaslán systémem IZUŠ. Pokud je žák přijat na více studijních zaměření je potřeba vyplnit a dodat za každé studijní zaměření přihlášku zvlášť.   

Upozornění: v případě, že přihláška nebude odevzdána v uvedených termínech a v požadované formě, budeme to brát jako potvrzení, že zájem o studium Vašeho dítěte na naší škole netrvá, a na jeho místo bude přijat další uchazeč.

Další informace pro přijaté: Předběžné rozvrhy budou na webu školy na konci června. Další pak upřesnění v posledním týdnu v srpnu, kdy obdržíte mail od pedagoga hlavního předmětu. Pro příští školní rok se zvyšuje po 15letech výše úplaty za vzdělávání o 20 %. Školní rok začíná 4.9.2023 s tím, že pro hudební a výtvarný obor v Mníšku pod Brdy může být posunut od 18.9., protože přes prázdniny provádí město Mníšek p. B. rekonstrukci ZUŠ v Nové 499. Aktuální informace dostanete mailem.

  • Nepřijatí/z kapacitních důvodů,náhradníci:

uchazeči, kteří splnili předpoklady, ale nebyli k přijati z důvodu naplněné kapacity oboru, a mohou být případně přijímáni v případě uvolnění  místa dle pořadí u talentových zkoušek. Dodají přihlášku až po vyzvání, pokud budou  přijati dodatečně.

  • Nepřijatí:

nesplnili předpoklady ke studiu

 

Výsledky talentových zkoušek

MgA. Ivana Junková, ředitelka školy