Přijímání žáků / Talentové zkoušky

Žáci jsou do ZUŠ na další školní rok přijímáni na základě talentových zkoušek, které se konají na konci předchozího školního roku (termín je zveřejněn nejpozději 14 dní před jejich konáním). Obvykle se jedná o poslední týden v květnu až první dva týdny v červnu. V průběhu školního roku jsou žáci přijímáni pouze výjimečně.

O studiu v ZUŠ.

  • VÝTVARNÝ OBOR / Pro děti od 7 let. Při zkoušce se posuzují domácí práce žáka (přineste sebou cca 10 výkresů, nebo fotografií prostorových věcí), zkouška probíhá okolo 30 minut – kresba na zadané, nebo volné téma, případně malba (žák bude chtít použít barvy).  
  • HUDEBNÍ OBOR / Pro děti od 5 let. Při talentové zkoušce se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus – uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň, říkadla, zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný rytmus. Zkouška trvá okolo 5-10 minut. Upozornění: v případě, že se chce žák hlásit na obor klavír a nemáte klavír doma, vyberte jiný nástroj. Elektrické klávesy klavír nenahradí, výuka i hra na klávesy probíhá jiným způsobem.
  • LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR /  Pro děti od 8 let, Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti a mluvené slovo, přednesení jednoduché krátké básničky. Zkouška trvá okolo 15 – 30 min.
  • TANEČNÍ OBOR / Pro děti od 5 let. Při zkoušce se posuzuje rytmika, schopnost pohybové paměti a pohybové dovednosti. Cvičební nebo taneční úbor sebou. Zkouška probíhá (pokud možno) bez přítomnosti rodičů a trvá okolo 30 minut.

 Z vyhlášky 71/2005 Sb.:

§ 2 Přijímání uchazečů ke vzdělávání

  •  (1) Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.
  • (2) Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně. Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.
  •  (3) Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu.
  •  (4) Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili věk stanovený v §1 odst. 3, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.