STANOVY KLUBU PŘI ZUŠ V ŘEVNICÍCH, O.S.
OBSAH:
I. Název, právní forma, sídlo
II. Cíl činnosti
III. Orgány
IV. Členská schůze
V. Rada
VI. Revizní komise
VII. Členství
VIII. Práva a povinnosti členů
IX. Hospodaření klubu
X. Zánik klubu
XI. Účinnost
I.
Název, právní forma, sídlo
Občanské sdružení s názvem „Klub při ZUŠ v Řevnicích, o.s." (dále jen „klub") je dobrovolným, nepolitickým sdružením rodičů, přátel a příznivců Základní umělecké školy v Řevnicích.
Klub je právnickou osobou. Členové klubu neručí za závazky klubu. Klub je dobrovolným sdružením občanů ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
Sídlo klubu je na adrese: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice.
II.
Cíl činnosti
Cílem činnosti klubu je:
a) podpora rozvoje nadání dětí,
b) zlepšování a podpora materiální a duchovní péče o děti.
K naplňování cíle své činnosti klub zejména:
a) získává od třetích osob finanční a jiné materiální prostředky (zejm. formou darů od sponzorů a členů klubu, pořádáním sbírek, pořádáním charitativních akcí),
b) účelně používá prostředky získané podle písm. a) včetně poskytování finanční výpomoci sociálně potřebným dětem,
c) pořádá vzdělávací a zábavní akce pro děti a rodiče,
d) úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou v Řevnicích při výchově dětí a jejím zabezpečení.
III.
Orgány
Klub spravuje své záležitosti prostřednictvím těchto orgánů:
a) členská schůze
b) rada
c) revizní komise
IV.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Každý člen klubu je oprávněn účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se klubu, které jsou předmětem jednání členské schůze, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Prostřednictvím členské schůze členové především uplatňují své právo řídit a spravovat záležitosti klubu, jakož i kontrolovat jeho činnost.
2. Do působnosti členské schůze náleží:
a) rozhodování o změně stanov,
b) volba a odvolání členů rady a revizní komise,
c) rozhodování o schválení zprávy rady o hospodaření klubu,
d) rozhodování o schválení zprávy rady o její činnosti,
e) rozhodování o schválení zprávy revizní komise o její činnosti,
f) rozhodování o schválení rozpočtu klubu,
g) schvalování hlavních směrů koncepce rozvoje klubu,
h) rozhodování o dobrovolném rozpuštění klubu a o jeho sloučení s jiným sdružením občanů,
ch) rozhodování v dalších záležitostech, které si členská schůze vyhradí.
3. Členskou schůzi svolává podle potřeby, nejméně však jedenkrát za školní rok, rada klubu. Členská schůze se svolává písemným oznámením umístěným na viditelném místě v sídle klubu alespoň sedm dní před termínem konání členské schůze. Oznámení o svolání členské schůze musí obsahovat datum, čas, místo konání a pořad jednání členské schůze. Jednání členské schůze řídí (předsedá) předseda rady, popř. jiný člen rady, kterého tím rada pověří.
4. Rada je povinna svolat členskou schůzi nejpozději do třiceti dnů, požádá-li o svolání členské schůze nejméně jedna třetina členů klubu nebo revizní komise.
Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů klubu. Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou hlasu přítomných členů. Každý člen má při hlasování jeden hlas. Nerozhodne-li členská schůze jinak, hlasuje se aklamací. Členská schůze hlasuje nejprve o návrhu rady a poté o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Je-li návrh rady nebo některý z protinávrhů přijat, o ostatních protinávrzích se nehlasuje. Totéž obdobně platí v případě, že návrh podá člen klubu. O průběhu a usnesení členské schůze sepisuje zapisovatel jmenovaný radou zápis, který podepíší předsedající členské schůze, zapisovatel a další člen rady jako ověřovatel zápisu.
V.
Rada
1. Rada je statutárním orgánem klubu, jenž řídí činnost klubu a jedná jeho jménem. Rada rozhoduje o všech záležitostech klubu, vyjma záležitostí, o nichž rozhoduje členská schůze. Rada je schopna usnášení, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Rada je oprávněna upravovat s předchozím souhlasem revizní komise v nezbytně nutné míre rozpočet klubu schválený členskou schůzí. Rada pověřuje své členy jednotlivými úkoly při naplňování cíle činnosti klubu. Rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Předsedou či místopředsedou rady může být pouze fyzická osoba starší osmnácti let s bydlištěm na území české republiky. Za radu jedná jménem klubu předseda společně s jedním místopředsedou, nebo společně dva členové rady, které k tomu rada zmocní.
2. Za svoji činnost odpovídá rada členské schůzi, které podává zprávu o své činnosti a hospodaření klubu.
3. Členy rady volí a odvolává členská schůze. Rada má nejméně tři členy. Členem rady může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům.
4. Rada volí ze svého středu pokladníka. Pokladník je odpovědný za vedení pokladny klubu a evidenci všech příjmů a výdajů klubu. Pokladník je oprávněn disponovat s prostředky na bankovním účtu klubu a v pokladně klubu až do celkové výše 15 000 Kč během jednoho dne. Pokladník, je povinen předem oznámit předsedovi a v případě jeho nedosažitelnosti místopředsedovi dispozici s prostředky na účtu nebo v pokladně v rozsahu vyšším než 5 000 Kč během jednoho dne. V případě, že předseda (místopředseda) s dispozicí nesouhlasí, nesmí pokladník dispozici provést a o věci rozhodne rada na nejbližším zasedání.
5. Člen rady může na svoji funkci kdykoliv rezignovat bez udání důvodu. Jeho funkce v takovém případě zaniká okamžikem doručení písemné rezignace předsedovi nebo některému z místopředsedů či v případě jejich nedosažitelnosti některému jinému členu rady.
6. Zasedání rady jsou oprávněni zúčastnit se s hlasem poradním i členové klubu, kteří nejsou členy rady.
VI.
Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním a revizním orgánem klubu.
2. Revizní komise zejména:
a) dohlíží na výkon působnosti rady,
b) kontroluje hospodárnost a účelnost vynakládání prostředků klubu,
c) dohlíží na výkon působnosti pokladníka,
d) kontroluje dodržování rozpočtu klubu schváleného členskou schůzí.
3. Za svoji činnost odpovídá revizní komise členské schůzi, které podává zprávy o své činnosti a zjištěních.
4. Revizní komise má právo požádat radu o svolání členské schůze. Rada je povinna žádosti revizní komise vyhovět. Jestliže rada členskou schůzi nesvolá vtermínu uvedeném v článku IV odst. 4, je revizní komise oprávněna svolat členskou schůzi sama.
5. Revizní komise má tři členy. Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost. Revizní komise je schopna usnášení, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Revizní komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
6. Členy revizní komise volí a odvolává členská schůze. Členem revizní komise může být pouze fyzická osoba starší osmnácti let plně způsobilá k právním úkonům.
7. Členství v radě a revizní komisi je neslučitelné.
8. Člen revizní komise může na svoji funkci kdykoliv rezignovat bez udání důvodu. Jeho funkce v takovém případě zaniká okamžikem doručení písemné rezignace předsedovi revizní komise či v případě jeho nedosažitelnosti některému jinému členu revizní komise.
VII.
Členství
1. Členem klubu mohou být fyzické osoby starší patnácti let a právnické osoby.
2. Členství v klubu je dobrovolné, nikdo nesmí být k členství, ani k účasti na činnosti klubu žádným způsobem donucován.
3. Členství v klubu vzniká na základě písemné přihlášky za člena klubu okamžikem doručení této přihlášky radě.
4. Každý člen má právo kdykoli z klubu svobodně vystoupit. Členství v případě vystoupení zaniká okamžikem doručení oznámení člena o jeho vystoupení radě.
5. Členská schůze může vyloučit člena, který závažným způsobem porušil stanovy (např. tím, že je po dobu delší než 90 dnů v prodlení splacením členských příspěvků nebo zvláštních příspěvků).
6. Členství vklubu zaniká automaticky, je-li člen vprodlení splacením členských příspěvků po dobu jednoho roku.
VIII.
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen má právo a čestnou povinnost účastnit se na činnosti klubu.
2. Člen je povinen včas platit členské příspěvky a zvláštní příspěvky. Výši a splatnost těchto příspěvků určuje rada, členská schůze však může rozhodnutí rady v této věci změnit.
3. Další práva a povinnosti členů vyplývají z ostatních ustanovení stanov a právních předpisů.
XI.
Hospodaření klubu
1. Majetek klubu je tvořen a rozmnožován zejména:
a) členskými příspěvky,
b) zvláštními příspěvky,
c) sponzorskými dary,
d) výnosem sbírek, charitativních a jiných akcí.
2. Majetek klubu může být použit výhradně k naplnění cíle činnosti klubu. Výjimečně může být majetek klubu použit i k jiným účelům sociální či charitativní povahy.
3. Klub hospodaří na základě rozpočtu schváleného členskou schůzí. Návrh rozpočtu předkládá členské schůzi rada.
4. Rada průběžně vhodným způsobem informuje členy o hospodaření klubu a naplňování rozpočtu klubu.
5. Členské příspěvky jsou pravidelné roční nebo půlroční finanční příspěvky členů na činnost klubu bez konkrétního účelového určení.
6. Zvláštní příspěvky jsou příspěvky členů nad rámec členských příspěvků, které jsou určeny na konkrétní účely (např. výlety, kulturní pořady, soustředění). Zvláštní příspěvky jsou povinni platit zásadně pouze členové, jejichž děti se přihlásí na akce, na něž jsou zvláštní příspěvky určeny. Rada může v odůvodněných případech stanovit, že toto omezení neplatí.
X.
Zánik klubu
1. Vedle jiných způsobů zániku klubu stanovených právními předpisy klub zaniká dobrovolným rozpuštěním klubu na základě rozhodnutí členské schůze. Před zánikem musí být vypořádány majetek a závazky klubu.
2. Členská schůze může rozhodnout, že klub zanikne sloučením s jiným občanským sdružením.
XI.
Účinnost
1. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace